Exit

Regulamin


§ 1. Postanowienia wstępne
 1. Platforma B2B, dostępna pod adresem internetowym www.webboxb2b.pl prowadzona jest przez RSI Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Wodzisławska 145, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach - X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000169308, NIP: 642-246-28-84.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do użytkowników Platformy B2B, w szczególności Sklepów/Producentów/Dystrybutorów zabawek oraz pozostałego wyposażenia dla dzieci i rodziców i określa zasady oraz tryb zamieszczania/wyszukiwania ofert produktowych, jak i również warunków ich prezentacji za pośrednictwem Platformy B2B.
 3. RSI Sp z.o.o. oświadcza, że nie stosuje praktyk naruszających zasady uczciwej konkurencji i zapewnia przestrzeganie zasady równego traktowania Producentów/Dystrybutorów korzystających z Platformy B2B, z uwzględnieniem oferowanych funkcjonalności Platformy B2B.
 4. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim zainteresowanym, nieodpłatnie, w Platformie B2B - Administrator umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.

§ 2. Definicje
 1. Platforma B2B - strona internetowa, za pośrednictwem której Producent i/lub Dystrybutor prezentuje swoją ofertę sprzedażową.
 2. Administrator - właściciel Platformy B2B - RSI Sp. z o.o., z siedzibą 44-200 Rybnik, ul. Wodzisławska 145, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach - X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000169308, NIP: 642-246-28-84.
 3. Użytkownik - osoba korzystająca z dostępnych funkcjonalności Platformy B2B za pośrednictwem przeglądarki Internetowej.
 4. Sklep - użytkownik Platformy B2B, który jako podmiot gospodarczy, ma dostęp do ofert sprzedażowych Producenta i/lub Dystrybutora.
 5. Producent i/lub Dystrybutor - użytkownik Platformy B2B, który jako podmiot gospodarczy, ma prawo do zamieszczania swoich ofert sprzedażowych.
 6. Oferta produktowa - produkt lub asortyment Producentów i/lub Dystrybutorów zamieszczany na Platformie B2B.
 7. Formularz rejestracji Producenta, Dystrybutora, Sklepu - formularz dostępny w Platformie B2B umożliwiający założenie konta.
 8. Logowanie - proces weryfikacji umożliwiający kontrolowaną pracę w Platformie B2B.
 9. Konto Producenta/Dystrybutora - konto użytkownika w Platformie B2B, są w niej gromadzone dane podane w procesie rejestracji, jak i również widoczne są tam dane wprowadzone na późniejszym etapie korzystania z Platformy B2B.
 10. Konto Sklepu - konto użytkownika w Platformie B2B, są w niej gromadzone dane podane w procesie rejestracji.
 11. Cena - wartość oferowanego produktu przez Producenta/Dystrybutora w ramach Platformy B2B.
 12. Cennik - oznaczenie cen za dostęp do określonych funkcjonalności Platformy B2B.
 13. Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Platformy B2B.
 14. Newsletter - wysyłka wiadomości e-mail, zawierająca oferty, reklamy, katalogi, itd., do dużej liczby odbiorców w jednym czasie, w regularnych cyklach czasowych.

§ 3. Ogólne zasady korzystania z Platformy B2B
 1. Do korzystania z Platformy B2B niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookies, w swoich najwyższych, stabilnych wersjach dostępnych na rynku polskim, między innymi:
 2. w przypadku przeglądarek internetowych innych dostawców funkcjonalności Platformy B2B mogą być ograniczone.
 3. Dodawanie, usuwanie, edycja, przeglądanie ofert i korzystanie z Platformy B2B będzie możliwe po uprzedniej rejestracji w Platformie B2B poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego online - dostępnego na stronie Platformy B2B.
 4. Po rejestracji konta na Platformie B2B, użytkownik otrzymuje na podany podczas rejestracji adres email wiadomość od RSI Sp. z o.o., która zawiera link do aktywacji konta użytkownika na Platformie B2B. Kliknięcie linku przez użytkownika oznacza akceptację założenia konta na Platformie B2B i aktywację (uruchomienie) konta użytkownika.
 5. RSI Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy aktywowania konta użytkownika bez podania .
 6. Użytkownik zamieszczający na Platformie B2B treści, ponosi w całości za nie odpowiedzialność, w tym za opublikowane materiały reklamowe, w szczególności opisy produktów, zdjęcia, materiały filmowe, inne opisy marketingowe, jak i również działania swoich pracowników oraz innych osób, któ;rym udostępni hasło i login. Publikując materiały na Platformie B2B, użytkownik ponosi odpowiedzialność za naruszenie publikacją praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych lub osobistych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych. Zabronione jest zamieszczanie na Platformie B2B materiałów zawierających jakiekolwiek treści o charakterze bezprawnym, naruszających obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających wulgaryzmy, treści pornograficzne, pochwalające faszyzm, nazizm, komunizm, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, w tym autorskie prawa majątkowe oraz dane osobowe lub dobra osobiste osób trzecich.
 7. RSI Sp z o.o. nie moderuje treści materiałów reklamowych publikowanych na Platformie B2B przez użytkowników, RSI Sp. z o.o.
 8. RSI Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika, który nie przestrzega Regulaminu, na zasadach opisanych w pkt. 8 poniżej.
 9. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 7, użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora o zamiarze zablokowania konta i o terminie do podjęcia działań umożliwiających uniknięcia blokady. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu konto zostanie zablokowane wraz z możliwością jego usunięcia z Platformy B2B.
 10. Użytkownik może odzyskać dostęp do konta, jeśli zacznie ponownie przestrzegać warunków Regulaminu i zwróci się do Administratora z wnioskiem o przywrócenie dostępu do Platformy B2B. Decyzja o przywróceniu dostępu do Platformy B2B należy wyłącznie do Administratora, niezależnie od spełnienia przez użytkownika w/w warunków.
 11. RSI Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykorzystania obrazów lub filmów zawierających fragmenty Ofert publikowanych na Platformie B2B do celów edukacyjnych lub promocyjnych Platformy B2B, zamieszczanych w Internecie lub materiałach drukowanych, o ile użytkownik nie wyrazi sprzeciwu. Sprzeciw winien być wyrażony w momencie publikacji danego materiału na Platformie B2B.
 12. RSI Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do publikowania wybranych ofert w mediach społecznościowych o ile użytkownik nie wyrazi sprzeciwu.

§ 4. Zakładanie Konta na Platformie B2B

 1. Aby założyć Konto w Platformie B2B, należy:
 2. Założenie Konta na Platformie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat skierować wniosek do Administratora o usunięcie Konta, który to wniosek Administrator niezwłocznie respektuje.

§ 5. Nieodpłatne i płatne usługi w ramach Platformy B2B

 1. Do nieodpłatnych usług i dostępnych funkcji dostępnych w ramach Platformy B2B należą:
 2. Do płatnych usług i dostępnych funkcji w ramach Platformy B2B należą:
  • Dodawanie i utrzymywanie aktywnych ofert przez Dystrybutorów/Producentów,
  • Wyróżnianie ofert.
§ 6. Zasady dodawania i przeglądania ofert oraz korzystanie z funkcji Newslettera
 1. Ofertę może dodać do Platformy B2B tylko zarejestrowany i zalogowany Producent/Dystrybutor.
 2. Aby Producent/Dystrybutor mógł dodać ofertę/y musi mieć aktywny i opłacony stosowny abonament.
 3. Aby dodać ofertę należy skorzystać z formularza dodawania oferty, wypełnić pola i zapisać zmiany.
 4. Aby móc przeglądać oferty (Sklep) Użytkownik musi być zarejestrowany i zalogowany. Rejestracja, korzystanie i dostęp do publikowanych informacji w Platformie B2B w przypadku konta Sklepu jest bezpłatne.
 5. Użytkownik Sklep może zapisać się na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera, wybierając zakres przesyłanych ofert.
 6. Newsletter jest generowany automatycznie przez mechanizm Platformy B2B.
 7. Sklep zapisując się do Newslettera, wyraża stosowną zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych wysyłanych na adres e-mail podany podczas rejestracji i tworzeniu konta w Platformie B2B przez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa zamieszczonego na stronie Platformy B2B.
§ 7. Zakres odpowiedzialności za oferty
 1. Platforma B2B przedstawia listę produktów oferowanych i opublikowanych przez Dystrybutorów/Producentów. Ceny tych produktów (towarów) również są podawane i publikowane przez Dystrybutorów/Producentów.
 2. Administrator Platformy B2B nie ponosi żadnej odpowiedzialności za publikowaną listę produktów, publikowane treści, oraz pozostałe informacje marketingowe wprowadzane do Platformy B2B przez Dystrybutorów/Producentów.
 3. Administrator z tytułu ewentualnych kontaktów i transakcji pomiędzy Sklepem a Dystrybutorem/Producentem nie uzyskuje żadnych korzyści przychodowych.
 4. RSI Sp. z o.o., jako właściciel i Administrator Platformy B2B nie ponosi odpowiedzialności za brak produktów w ofercie Dystrybutora/Producenta, jak i również za nieaktualne dane publikowane przez Dystrybutorów/Producentów.
§ 8. Płatności na rzecz Administratora
 1. Obowiązek płatności dotyczy jedynie Producentów/ Dystrybutorów tytułem publikacji ofert na Platformie B2B.
 2. Opłat w ramach Platformy B2Bnie ponoszą Użytkownicy inni niż Producenci/Dystrybutorzy
 3. Płatności są realizowane w formie opłaty w uzgodnionym terminie płatności.
 4. Forma i warunki płatności są ustalane na początku współpracy, po dokonaniu rejestracji Dystrybutora/Producenta na Platformie B2B. W trakcie współpracy forma i warunki płatności mogą ulec zmianie na wniosek Dystrybutora/Producenta lub na podstawie indywidualnych porozumień Stron.
 5. RSI Sp. z o.o. wystawia Dystrybutorowi/Producentowi fakturę VAT za prawo do zamieszczania ofert w Platformie B2B.
 6. Faktury VAT za w/w usługę wystawiane są w cyklach miesięcznych.
 7. Źródłem danych Dystrybutora/Producenta do wystawienia faktur są informacje z formularza rejestracyjnego, podawane na etapie zakładania konta w Platformie B2B przez Dystrybutora/Producenta.
 8. Wraz z akceptacją warunków Regulaminu, Dystrybutor/Producent upoważnia RSI Sp. z o.o. do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.
 9. W przypadku braku płatności za dany miesiąc RSI Sp z o.o. może zablokować możliwość publikacji ofert. W przypadku opóźnienia w zapłacie przekraczającej 7 dni, RSI sp. z o.o. ma prawo do całkowitego usunięcia konta z Platformy B2B wraz ze wszystkimi danymi Dystrybutora/Producenta.
§ 9. Rezygnacja z korzystania z Platformy B2B
 1. Rezygnacja z korzystania z Platformy B2B może nastąpić w każdym momencie bez podawania powodów rezygnacji.
 2. Zarówno Sklep jak i Dystrybutor/Producent z tytułu rezygnacji z korzystania z Platformy B2B nie ponoszą żadnych kosztów.
 3. W przypadku rezygnacji z korzystania z Platformy B2B przez Dystrybutora/Producenta w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, wpłacone środki nie podlegają zwrotowi.
 4. W przypadku rezygnacji z korzystania z Platformy B2B nie obowiązuje ustawowy okres wypowiedzenia Umowy.
§ 10. Uprawnienia Administratora Platformy B2B
 1. Administrator Platformy B2B posiada następujące uprawnienia:
§ 11. Kontakt ze Administratorem Platformy B2B
 1. Adres Administratora Platformy B2B: 44-200 Rybnik, ul. Wodzisławska 145
 2. Adres e-mail: biuro@webboxb2b.pl
 3. Numer rachunku bankowego Administratora: ING Bank Śląski o/Rybnik: 44 1050 1344 1000 0022 7505 3797
 4. Użytkownik Platformy B2B może kontaktować się ze Administratorem za pośrednictwem adresów i numerów telefonów:
§ 12. Wymagania techniczne, dostępność
 1. Do korzystania z Platformy B2B, w tym rejestracji, przeglądania ofert, zarządzania ofertami, niezbędne są:
 2. Administrator podejmuje wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Platformy B2B przy czym Administrator nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Platformy B2B oraz zapobiec przerwom w jej dostępności dla Użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Administrator nie ma wpływu np. przerwy w dostępności Platformy B2B spowodowane działaniem siły wyższej.
§ 13. Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące Platformy B2B mogą być składane przez Użytkowników w formie e-mail na adres e-mail: biuro@webboxb2b.pl lub w formie pisemnej listem poleconym pod adres siedziby Organizatora (44-200 Rybnik, ul. Wodzisławska 145).
 2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
 3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiedniej do formy reklamacji tzn. bądź w formie e-maila zwrotnego bądź listem poleconym.
 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Użytkownika w przedmiocie reklamacji, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
§ 14. Linki
 1. Platforma B2B może zawierać linki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i bezpieczeństwo korzystania z innych stron internetowych. Administrator nie udziela żadnych gwarancji dotyczących dokładności lub aktualności informacji zamieszczonych na innych stronach internetowych. Linki te nie stanowią też żadnego rodzaju wsparcia ani poparcia dla treści innych stron internetowych lub działalności podmiotów je prowadzących.
§ 15. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie Platformy B2B.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres e-mail: biuro@webboxb2b.pl. RSI Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie Platformy B2B www.webboxb2b.pl. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarte pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem przed dniem wejścia w życie zmian do Regulaminu podlegają nowej wersji Regulaminu jeżeli Użytkownik nie wypowie umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni od dnia powiadomienia go przez Administratora o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie może nastąpić poprzez usunięcie konta z Platformy B2B lub skierowanie do Administratora oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie przewidzianym dla składania reklamacji.
 4. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów, ich strony będą starały się je rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu; przypadku sporów między podmiotami gospodarczymi - sądowi właściwemu dla siedziby RSI Sp. z o.o..
 5. Wszelkie zapytania dotyczące korzystania z Platformy B2B należy zgłaszać na adres e-mail: biuro@webboxb2b.pl.