Exit

Regulamin przetwarzania danych osobowych w ramach Platformy B2B
Platforma B2B
("Polityka prywatności")Szanowny Kliencie/Użytkowniku Platformy B2B Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, żebyś podczas korzystania z naszych usług czuł się komfortowo i bezpiecznie, dlatego przygotowaliśmy dokument, z którego uzyskasz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

§ 1. Wstęp
 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Platformy B2B.
 2. Dokument opisuje przede wszystkim podstawy, cele, zakres przetwarzania danych osobowych, wskazuje podmioty, którym dane są powierzane oraz narzędzi analitycznych stosowanych w ramach Platformy B2B.
 3. Wszystkie słowa i wyrażenia, które zastosowano w niniejszym dokumencie, a rozpoczynające się dużą literą (np. Sklep, Dystrybutor, Producent, Administrator, Oferta) mają znaczenie nadane im w Regulaminie Platformy B2B, który jest dostępny na stronie internetowej Platformy B2B.
 4. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Platformy B2B, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO jest RSI, z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1C, wpisana do CEiDG pod numerem 387689013, NIP: 631-13-42-674
 5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344. z późn. zm.).
 6. Administrator danych osobowych oświadcza, iż Polityka prywatności pełni rolę informacyjną co oznacza, iż nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Platformy B2B. Jej celem jest określenie działań podejmowanych przez Administratora oraz opis powiązanych z Platformą B2B usług, narzędzi i funkcjonalności, z których korzystają Użytkownicy Platformy B2B np. w celu rejestracji konta, dodania oferty, skorzystania z formularza kontaktowego, zapisu na Newsletter czy innych działań podejmowanych w ramach Platformy B2B.

§ 2. Informacje ogólne
 1. Administrator Platformy B2B dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników Platformy B2B oraz wszelkich danych i informacji, które zostały pozyskane. Z należytą starannością dobiera i stosuje techniczne środki ochrony, zarówno programistyczne jak i organizacyjne w celu maksymalnego zminimalizowania ryzyka przed nieuprawnionym udostępnieniem, ujawnieniem, utraceniem, zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją danych czy ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator informuje, że Platforma B2B stosuje protokół transmisji, zapewniający bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie, a mianowicie posiada zainstalowany protokół SSL (Secure Socket Layer v3). Jest to rodzaj zabezpieczenia polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Platformy B2B. Informacja wysyłana z serwera do Użytkownika jest również kodowana, a po osiągnięciu celu dekodowana.
 3. Dane zbierane przez Administratora przetwarzane są zgodnie z prawem, z poszanowaniem zasad rzetelności i przejrzystości, gromadzone są w minimalnym zakresie koniecznym dla wyszczególnionych celów i przetwarzane zgodnie z nimi, niepoddawane dalszemu przetworzeniu niezgodnemu z tymi celami, adekwatne i poprawne merytorycznie w stosunku do przeznaczenia oraz przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą. Okres przechowywania danych uzależniony jest od celu przetwarzania i ograniczony do momentu uzyskania założonego celu, chyba, że dalsze przechowywanie będzie niezbędne dla celów archiwalnych.
 4. Administrator Platformy B2B na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Polityce prywatności posiada dostęp do danych, może jednak powierzyć dane osobowe Użytkowników podmiotom zewnętrznym, współpracującym z Administratorem. Takie powierzenie jest możliwe wyłącznie na podstawie stosownych umów powierzenia danych osobowych, zawartych pomiędzy Administratorem a podmiotem przetwarzającym. Umowy zawierają zapis określający zakres oraz warunki przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji usług. Administrator oświadcza, że współpracuje tylko z podmiotami, które gwarantują ze swojej strony bezpieczeństwo procesów przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie zabezpieczeń odpowiadających wymaganiom określonych w RODO.
 5. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania informacji dotyczących Użytkowników Platformy B2B organom władzy publicznej np. w związku z prowadzeniem postępowań o możliwe naruszenia prawa lub podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 6. Korzystanie z usług oraz narzędzi udostępnionych w ramach Platformy B2B, a także podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak konieczne do skorzystania z funkcjonalności mailingu, bilingowania za korzystanie z funkcji publikacji własnych Ofert. Zakres danych jest jednoznacznie określony w formularzach rejestracji konta na stronach Platformy B2B oraz w Regulaminie Platformy B2B.
 7. Użytkownik korzystający z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Platformy B2B potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności, Regulaminu Platformy B2B oraz Polityką plików cookies, wyrażając zgodę (jeśli zachodzi taka potrzeba) na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z tymi postanowieniami poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów zamieszczonych na stronie Platformy B2B.

§ 3. Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynności przetwarzania
 1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera, adresów IP, parametrów oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji będzie miało miejsce w związku i tylko z faktu korzystania z Platformy B2B. Dane te nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika/Klienta.
 2. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach lub innych czynnościach podejmowanych w Platformie B2B aby ułatwić korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu poprawy funkcjonalności tych usług.
 3. W ramach prowadzonej Platformy B2B Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
 4. Administrator informuje, że zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników:
 5. Dane osobowe, które są gromadzone w celach wskazanych w Polityce Prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych) świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie.

§ 4. Kontakt z klientem
Podstawą przetwarzania danych w związku z obsługą Użytkownika, która obejmuje kontakt z Użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda na przetwarzanie. Jeśli po kontakcie zostanie zawarta umowa, dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit b RODO. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie w usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art.6 ust.1 lit. f RODO).

§ 5 Kontakt z Administratorem Platformy B2B
 1. W celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępnione formy kontaktu w ramach Platformy B2B - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania Umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 2. W celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Platformy B2B w celu doskonalenia jej funkcjonalności.

§ 6 Rejestracja konta
Dane Klienta, który zakładając Konto dokona rejestracji w Platformie B2B będą gromadzone na podstawie zgody na przetwarzanie (art.6 ust. 1 lit. a RODO).

§ 7 Newsletter Platformy B2B
 1. W ramach funkcjonalności na stronie Platformy B2B dostępna jest usługa Newsletter. Dane przekazane w związku z zapisem na Newsletter wykorzystywane są wyłącznie do wysyłki Newslettera, na podstawie wyrażonej zgody (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. Dobrowolnie udzielona zgoda na przesyłanie Newslettera lub informacji handlowej może być w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika lub na wniosek Użytkownika, przez Administratora Platformy B2B.

§ 8 Prawa osób, których dane dotyczą
RODO nadaje Użytkownikom przedmiotowe uprawnienia, ich wykaz zamieszczono poniżej. Przysługują one bez podania przyczyny, nie są jednak bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności dotyczących przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy Użytkownik będzie chciał zrealizować któreś z przysługujących mu praw, może w dowolnym momencie przesłać oświadczenie woli na adres e-mail Platformy B2B lub adres siedziby Administratora.

I. Prawo dostępu do danych realizowane na podstawie art. 15 RODO. Użytkownik w każdym czasie może zgłosić się do Administratora w celu potwierdzenia czy jego dane są przetwarzane, a jeśli ma to miejsce Użytkownik ma prawo: II. Prawo do sprostowania danych realizowane na podstawie art. 16 RODO.,br> Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ma również prawo do żądania uzupełnienia swoich danych osobowych. Aby sprostować lub uzupełnić swoje dane osobowe prosimy o przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej Platformy B2B lub dokonanie zmiany we własnym zakresie, edytując swój profil w ramach konta w Platformie B2B.

III. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - realizowane na podstawie art.17 RODO.
 1. Użytkownik może wystąpić z żądaniem do Administratora o usunięcie wszystkich lub niektórych jego danych,
 2. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, gdy:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
  • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę Użytkownika,
  • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych,
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 3. pomimo zgłoszenia przez Użytkownika żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,
 4. usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Platformy B2B lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Platformy B2B.

IV. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody realizowane na podstawie art. 7. ust. 3 RODO
V. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych realizowane na podstawie art. 21 RODO
VI. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych realizowany na podstawie art. 18 RODO
Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia swoich danych osobowych, gdy:
VII. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
Użytkownik ma prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu Administratorowi danych osobowych. Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio dane osobowe Użytkownika innemu Administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

VIII.
Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 9 Polityka Cookies, dane eksploatacyjne i analityka
 1. Platforma B2B używa niewielkich plików zwanych cookies (ciasteczka), są one zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkowników i Klientów Sklepu jeśli przeglądarka internetowa na to pozwala. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Cookies stosowane są w celu optymalizacji procesu korzystania ze strony Platformy B2B, w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników ze strony Platformy B2B, co umożliwia ulepszanie struktury Platformy B2B. Są one również niezbędne do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez Niego Platformy B2B.
 3. Szczegółowe informacje w przedmiocie plików cookies prezentuje Polityka cookies Platformy B2B (link)

§ 10 Postanowienia końcowe
 1. Powyższa Polityka prywatności odnosi się tylko do Platformy B2B Administratora.
 2. Istnieje możliwość rozszerzenia oferty Platformy B2B co tym samym stwarza możliwość zmiany treści Polityki prywatności o czym będą Państwo poinformowani stosownym komunikatem na stronie Platformy B2B.
 3. W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki prywatności Platformy B2B, prosimy o wiadomość na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej biuro@webboxb2b.pl